ข้อมูลองค์กร

ประวัติบริษัท

บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(ชื่อเดิม บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541
ทุนจดทะเบียน 951 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น 100%

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9
อาคาร ทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 676-4031-6         

 

ประวัติบริษัท
COMPANY INFO
วิสัยทัศน์
OUR VISION

คณะกรรมการบริหาร

ดร.อภิชัย เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร

นายอนุกูล อุบลนุช

กรรมการผู้จัดการ

นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

กรรมการบริหาร

EXECUTIVE COMITTEE

ข้อมูลด้านการเงิน

รายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้าน

พร้อมที่ดิน และรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด

พักอาศัย เมื่อได้มีการโอนความเสี่ยง และผลตอบแทน

ที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกี่ยวข้องในการบริหาร

หรือควบคุมบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดที่ขายไปแล้ว

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้และ

ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข้อมูลด้านการเงิน
FINANCIAL HIGHLIGHTS
การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

ทีมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการทำงานมานานหลายปี มีวิศวกรประจำโครงการคอยตรวจสอบและให้คำแนะนำรวมถึงการควบคุมทีมงานก่อสร้างทุกขั้นตอน

ใช้นวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีทั้งในส่วนก่อสร้างและการอยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างลงตัว

ผลงานในอดีต

โครงการ Office ให้เช่า

- SG Land

โครงการโรงแรม
- Anantara Sathorn

โครงการอสังหาริมทรัพย์

- The Harbour View Residence

- Sathorn Heritage

- 15 Sukhumvit Residences

- Lake green condo

- 59 Heritage

STRUCTURE HIGHLIGHTS
โครงการทั้งหมด
© CROWN DEVELOPMENT CO., LTD. 2018